Vrije School & ICT

Graag help ik vrijescholen en vrijeschoolouders met het ontwikkelen van een duurzame, in de antroposofie gewortelde visie op- en omgang met ICT.

UPDATE juli 2020: Door de coronacrisis is de digitalisering ook op vrijescholen in een stroomversnelling geraakt. Er is volop geëxperimenteerd met allerlei vormen van afstandsonderwijs. In een samenwerking met BVS-Schooladvies en Vereniging van Vrijescholen hebben we een landelijk onderzoek geïnitieerd om ‘de kunst en kunde van het vrijeschoolonderwijs op afstand’ in kaart te brengen. Ik schreef daar het volgende artikel over: ‘Vrijeschoolonderwijs op afstand: digitale revolutie of digitale ramp?’ Daarnaast heb ik een online ouderavond ontwikkeld en verzorgd op vrijeschool Bergen (zie hieronder).

Vrijeschool & ICT

Terwijl in het reguliere onderwijs de opmars van ICT heel hard is gegaan, zie je op vrijescholen vaak nog weinig digitale technologie. Waarom is dit zo? Wat is die ‘antroposofische weerstand jegens ICT’? Als oud vrijeschoolleerling, raakte ik in 2014 gefascineerd door het spanningsveld tussen de vrijeschoolpedagogiek en omgang met digitale middelen. Ik heb mij verdiept in de antroposofie en de houding van Steiner jegens technologie. Ik schreef wat blogartikelen en werd in 2015 gevraagd om voor de conferentie ‘op weg naar vrijeschoolse mediapedagogiek’ een lezing en een inspiratieboekje te ontwikkelen. Sindsdien ben ik in heel Nederland op vrijescholen geweest om lezingen of lerarenworkshops te geven. Ook heb ik lessen ‘Vrijeschool en ICT’ op de vrijeschoolpabo in Leiden verzorgd.

 

Diensten

Nieuw! Online ouderavond over vrijeschoolse mediaopvoeding

Ik kom naar de school, waar ik met de schoolleider op een herkenbare plek in school intune op een Zoom-bijeenkomst met ouders. Er is een kort interview met de schoolleider, ik gebruik vooraf opgenomen video’s om mijn kennis over te dragen en er is via de chat volop interactie met de ouders. Die kunnen vanuit huis meedoen, hebben geen oppas nodig. Bekijk hier de promovideo:

Interesse? Laat het me weten en ik stuur je een registratie van de avond!

Lezing ‘Vrijeschoolse mediaopvoeding?’

Inmiddels heb ik deze lezing op vrijescholen door heel Nederland mogen verzorgen en verder ontwikkelen. Tijdens het eerste deel schets ik het huidige digitale medialandschap en toekomstige ontwikkelingen. Samen onderzoeken we hoe je vanuit antroposofie naar ICT en media kunt kijken. Wat betekent ‘kind en media’ vanuit een spiritueel perspectief?

In het tweede deel zoomen we in op de dagelijkse praktijk van mediaopvoeding. Hoe stel je grenzen? Hoe kun je goede kwaliteitsmedia vinden en stimuleren? Hoe geef je zelf het goede voorbeeld? Ouders worden aangemoedigd om ervaringen uit te wisselen.

Studiedag ‘ICT, wat moeten we ermee?’

Elke vrijeschool dient zich met het hele team op eigen wijze te verhouden tot ICT en mediawijsheid. Inmiddels ‘digitale geletterdheid’ genoemd. Daar komt nog bij dat er tijdens de coronacrisis ontzettend veel geleerd is op het vlak van digitaal afstandsonderwijs. Ook dit verdient aandacht. Deze studiedag heeft als ambitieus doel: samen in één dag van visie naar praktijk. Het eerste deel van de dag staat in het teken van uitgebreide visievorming. Wat vinden wij als team van kinderen en media vanuit onze pedagogische achtergrond? Wat willen we hierover communiceren naar kinderen en ouders? In welke leerjaren zijn inzet van ICT of mediawijsheidlessen relevant? De middag staat in het teken van de praktijk: hoe geef je je mediabeleid vorm, welke ICT middelen wil je eventueel inzetten, wat voor mediawijsheidlessen? Wat doen we als er weer een lockdown komt?

Ik kan ook langere implementatie trajecten begeleiden, neem hiervoor contact met me op.